Sociální podnik

Sociální podnik R-PASS s. r. o. se ztotožňuje s definicí sociálního podniku a naplňuje níže uvedené charakteristiky:
R-PASS s. r. o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČ: 05251150
Společnost je zapsaná u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou č. C94318

Sociální podnik provozuje celkem 3 obory podnikání: repasování a prodej výpočetní techniky, výroba dárkových a firemních balení karamelek a repase a výroba baterií. Zaměstnanci se zdravotním znevýhodněním se podílí na oborech: Repase výpočetní techniky a výroba dárkových a firemních balení karamelek.

V provozu ve Žďáře nad Sázavou máme servisní zázemí pro repase výpočetní techniky, repase a výrobu baterií a expedici pro online objednávky zboží, administrativní zázemí, dílnu na výrobu dárkových a firemních balení karamelek a obchodní prostor, kde prodáváme vyrobené balíčky.

V provozu v Chrudimi máme obchodní prostor, kde prodáváme vyrobené balíčky. Zároveň disponujeme menší výrobní zázemí, kde provádíme přípravné práce, jako jsou výroba obalů pro karamelkové bonboniéry.

Společensky prospěšný cíl 

1a1. Podnik má společensky prospěšný cíl spočívající v zaměstnávání a sociálním začleňování osob znevýhodněných na trhu práce. Sociální podnik R-PASS s.r.o. se zaměřuje na výrobky, které jsou tvořeny za pomoci zaměstnanců znevýhodněných na trhu práce. Tvorbou dárkových a firemních karamelek a repasováním výpočetní techniky podnik umožňuje zapojení do pracovního procesu osobám se zdravotním postižením, dlouhodobě či opakovaně nezaměstnaným, osobám potřebující individuální úpravu pracovní náplně a práci bez stresu v chráněném prostředí. 

Sociální prospěch
2a1. Osoby znevýhodněné na trhu práce tvoří v sociálním podniku R-PASS s. r. o. min. 50 % zaměstnanců. Jedná se konkrétně o osoby se zdravotním znevýhodněním ve stupních invalidity 1. až 3. stupně, osoby zdravotně znevýhodněné. Podnik zaměstnává osoby se zdravotním postižením všech druhů postižení. Podnik od svého působení splňuje podmínku pro čtvrtletní přepočtené počty zaměstnanců se zdravotním postižením.


Tabulka čtvrtletních přepočtených počtů zaměstnanců sociálního podniku R-PASS s. r. o.

2a2. Integrace a rozvoj zaměstnanců znevýhodněných na trhu práce prostřednictvím integračních nástrojů, které umožňují zaměstnanci výkon a udržení pracovní pozice a zároveň přispívají k řešení jeho individuálních specifických potřeb. Je jim poskytována podpora a péče v oblasti pracovní asistence denně na pracovišti dle potřeby každého zaměstnance. Do provozu měsíčně dochází pracovník organizace Člověk v tísni, který se zaměstnanci provádí rozbor osobních situací zaměstnanců, kteří potřebují pomoci. V případě konkrétní pomoci pomáhá s řešením dluhů, exekucí a chudoby.

Seznam pracovních činnosti pro pracovní integraci zaměstnanců se zdravotním postižením

A1

pomoc s uzavřením pracovní smlouvy, vysvětlení práv a povinností dle zákoníku práce

A2

pomoc se zaučením, nastavením vhodných pracovních procesů, evidencí pracovní docházky a pracovních úkolů

A3

pomoc na pracovišti s pracovními úkoly, zvedání těžkých břemen a jiná osobní asistence

A4

kontrola dodržování pracovních norem, předpisů a příjem opatření

A5

vedení jednání s nadřízenými a kolegy zaměstnance při řešení pracovních úkolů

A6

pomoc s předáním měsíčních výkazů zaměstnance na personální oddělení


2b1. Podnik podporuje demokratickou strukturu řízení podniku. Do rozhodování o směřování podniku je aktuálně zapojeno do rozhodování o směřování podniku zaměstnanci z cílové skupiny, jsou informováni o chodu podniku, výsledcích hospodaření a naplňování společensky prospěšných cílů. Rozhodování probíhá formou porad, při nichž se zaměstnanci sejdou s jednatelem a rozhodují o dalším sociálního podniku.


Ekonomický prospěch
3a1. Zisk je přednostně (minimálně z 51 %) používán pro rozvoj společnosti a pro naplnění společensky prospěšných cílů. Odkaz na účetní závěrku.
3b1. Sociální podnik R-PASS s. r. o. je nezávislý v manažerském rozhodování a řízení na externích zakladatelích či zřizovatelích.
3c1. Tržby z prodejů výrobků, služeb nebo zboží tvoří alespoň 30% z celkových výnosů podniku.

Výnosy z běžné činnosti:
Tržby z prodeje služeb 3 270 tis. Kč
Tržby za zboží 2 997 tis. Kč
Ostatní provozní výnosy (dotace) 118 tis. Kč

HV za rok 2023: 924 tis. Kč

HV za rok 2023 byl refinancován v souladu s naplněním ekonomického principu sociálního podniku následovně:
- Den pro děti s chráněnou dílnou (Místní akce uspořádaná zaměstnanci se zdravotním postiženým pro místní komunitu) – 90 tis. Kč
- Nákup osobního automobilu, kterým dopravujeme zaměstnance se zdravotním znevýhodněním do zaměstnání a zároveň automobil slouží pro obsluhu prodejních stánků na trzích – 198 tis. Kč
- Rekonstrukce na vytvoření bezbariérového sociálního zázemí v provozu– 87 tis. Kč
- Nákup skladového systému včetně boxů na třídění zboží, který usnadňuje výkon zaměstnání osobám se zdravotním znevýhodněním - 109 tis. Kč
- Nákup stroje na výrobu obalového materiálu, jehož obsluhu zajišťují osoby se zdravotním znevýhodněním - 32 tis. Kč


4. Enviromentální prospěch
4a1. Sociální podnik R-PASS s .r. o. má formulované zásady environmentálně šetrného podnikání (např. podle principů cirkulární ekonomiky), výroby, spotřeby a provozu podnikatelské činnosti a zároveň tyto zásady naplňuje v praxi. Ve všech provozech podniku se třídí odpad, používáme čistící prostředky ekologicky šetrné k životnímu prostředí. Recyklujeme tonery do tiskáren, tiskneme na recyklovaný papír, používáme oboustranný tisk. Využíváme potištěný papír na výrobu dalších výrobků. 

5. Místní prospěch
5a1. Usilujeme o přednostní uspokojování potřeb místní poptávky a místní firemní zákazníky ve dvou svých provozovnách: Žďár nad Sázavou a Chrudim. Největšími místními firemními zákazníky ve Žďáře nad Sázavou, kterým dodáváme repasovanou výpočetní techniku a dárkové balení firemních karamelek jsou KOVO KOUKOLA s. r. o., Žďas a. s., Město Žďár nad Sázavou. Největšími místními firemními zákazníky v Chrudimi, kterými jsou Městská Policie, firma VUCH s. .r o.. Materiál nakupujeme převážně u místních dodavatelů, dle příslušného provozu. (Žďár nad Sázavou - Emado s. r. o., České Cukrovinky s. r. o., ZZN Hospodářské potřeby a. s.; Chrudim - Famos s. r. o.)
5b1. Zaměstnáváme přednostně místní obyvatele, dle příslušné provozovny. Při náboru zaměstnanců využíváme přímou spolupráci s místním Úřadem práce. Zaměstnání nabízíme i klientům místních stacionářů, kterými jsou osoby se zdravotním postižením.
Výrobky prodáváme v místních prodejnách a na místních trzích, ve Žďáře nad Sázavou a Chrudimi.
5c1. Spolupracujeme s místními městskými organizacemi, zejména Městským úřadem ve Žďáře nad Sázavou a Chrudimi pro zvýšení povědomí sociálního podniku. Pro tyto organizaci dodáváme zboží se znaky města, dodáváme úklidové služby a v kooperaci pořádáme Den pro děti s chráněnou dílnou, kdy místních prospěchem je propojení dětí a osob se zdravotním postižením.

Spolupracujeme se spolkem Portimo z. s., denním stacionářem Stacík p. o. a chráněným bydlení Domov Kamélie Křižanov p. o., jejichž klienti u nás našli pracovní uplatnění a aktivně se zapojují do úspěšného fungování podniku.

Spolupracujeme s organizací Člověk v tísni o. p. s., jejichž pracovníci docházejí do provozu podniku ve Žďáře nad Sázavou a Chrudimi, kde pomáhají řešit zaměstnancům se zdravotním znevýhodněním složité životní situace.