Ochrana osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Veškeré údaje získané od zákazníků užíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytujeme je třetím osobám.

Výjimku představují společnosti zajišťující dopravu nebo platební styk, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové vyřízení objednávky. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládáme s osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“), dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.

Uživatel tímto uděluje do odvolání tohoto souhlasu společnosti:

R-PASS s. r. o. se sídlem Nové Sady 988/2, 602 00 Brno
Provozovna Vejmluvova 1, 591 02 Žďár nad Sázavou,
IČ: 05251150, DIČ: CZ05251150.

Partnerským prodejnám YNOS spol. s r. o.
Provozovna Žďár nad Sázavou, náměstí Republiky 63/16, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 2689422, DIČ: CZ2689422

jakožto správci osobních údajů, souhlas s tím, aby zpracovával (a to i automatizovaně a zejména prostřednictvím shromažďování, monitorování, profilování, vyhodnocování a uchovávání) osobní údaje. To vše pro účel zjištění relevantních potřeb uživatele a nabídnutí a poskytnutí vhodných obchodních nabídek a benefitních zákaznických programů Poskytovatele, a to v tištěné formě i elektronickými prostředky. Osobní údaje, které budou na základě tohoto souhlasu zpracovávány, bankovního zahrnují jméno, příjmení, titul, trvalý pobyt/místo podnikání, datum narození, rodné číslo, číslo účtu, údaje z předložených dokladů, údaje o platbách a platební morálce, platební údaje, telefonní a e-mailové spojení, informace identifikující zařízení nebo osobu spojenou s užíváním zařízení, např. IP adresy nebo identifikátory cookies a informace o nákupních preferencích.

Tento souhlas uděluje uživatel dobrovolně a je si vědom toho, že souhlas může kdykoliv odvolat, a to stejným způsobem, jakým ho udělil. Uživatel zároveň bere na vědomí, že neudělení nebo odvolání tohoto souhlasu může mít za následek to, že některé služby nebude možné nabídnout na míru jeho potřebám.

Uživatel bere na vědomí, že i bez udělení tohoto souhlasu svědčí Poskytovateli právo zasílat obchodní nabídky a sdělení s nabídkou vlastních produktů a služeb po dobu trvání smlouvy, a to do doby než s tímto vyjádřím nesouhlas.

Pozn.: Umístění fyzických dat je na území Evropské unie a uživatel splňuje podmínky GDPR o umístění dat.