Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Základní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP nebo též zkráceně obchodní podmínky) společnosti R-PASS s.r.o..

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku podnikající dle živnostenského zákona. 

Základní údaje o společnosti R-PASS s. r. o.

Obchodní firma:                  R-PASS s.r.o.

Právní forma:                      Společnost s ručením omezeným

Sídlo:                                  Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno

Provozovna 1:                    Brněnská 326/34, 591 01 Žďár nad Sázavou

Provozovna 2:                    Milady Horákové 324/14, 602 00 Brno

Spisová značka:                 C 94318 vedená u Krajského soudu v Brně

Identifikační číslo:               05251150

Daňové identifikační číslo: CZ05251150

Plátce DPH:                        ANO

Banka:                                Komerční banka a. s.

Bankovní spojení:               115-2951170207/0100

IBAN:                                  CZ1901000001152951170207

SWIFT/BIC:                        KOMBCZPPXXX

Předmět podnikání:
1. Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení. 
2. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Součástí obchodních podmínek je také Reklamační řád 

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s R-PASS s.r.o. nebo s ní jinak jedná.
 
Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
 
Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy a reklamační řád, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

R-pass prodává převážně věci použité. Při čtení obchodních podmínek je nutné vnímat rozdíl mezi ustanoveními, které se použitých věcí týkají.

Co se rozumí použitým zbožím, není legislativně definováno, přičemž není vymezena ani míra opotřebení nezbytná pro to, aby mohlo být zboží považováno za použité zboží ve smyslu zákona. V praxi záleží zejména na způsobu prodeje (prezentace) zboží a na souvisejících objektivních okolnostech. Prodej použitých věcí (zboží) je nutné z právního pohledu odlišovat od prodeje zboží s vadou (dle § 618 občanského zákoníku), i když pochopitelně není vyloučen souběh těchto dvou případů.

 

Hlavním rozdílem oproti režimu „běžného“ prodeje zboží v obchodě je skutečnost, že u věcí použitých nepřichází na straně prodávajícího zásadně v úvahu vznik odpovědnost za vady, které se vyskytnou dodatečně po převzetí věci. Pro případ prodeje použitého zboží tedy není zákonem stanovena záruční doba, a pokud prodávající kupujícímu záruku neposkytne (smluvně, jednostranným projevem vůle), odpovídá prodávající pouze za vady, které věc měla v době jejího převzetí kupujícím. Ustanovení § 619 odst. 3 občanského zákoníku k tomu dále doplňuje, že „jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.“

Ustanovení § 626 občanského zákoníku pak zakotvuje, že „u věcí použitých práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 24 měsíců ode dne převzetí věci kupujícím. Prodávající může tuto dobu v dohodě s kupujícím zkrátit, ne však méně než na 12 měsíců; tuto dobu uvede prodávající v dokladu o prodeji věci.“ Prodávající se tedy může při prodeji použitého zboží dohodnout s kupujícím zkrácení doby, po kterou je kupující oprávněn uplatnit práva z odpovědnosti za vady. Výše uvedené lhůty, jak zákonné, tak i případné smluvní, jsou hmotněprávního a prekluzivního charakteru, což znamená, že nejpozději poslední den lhůty musí projev vůle kupujícího dojít prodávajícímu a jejich marným uplynutím práva kupujícího zanikají.

I v případě vzniku odpovědnosti za vady použitého zboží je nutné rozlišovat jednotlivé úkony kupujícího - vytknutí vady (reklamaci) a uplatnění práva z odpovědnosti za vady věci. Dle stávající judikatury k tomu, aby nedošlo k zániku práv z odpovědnosti za vady věci prodané v obchodě, nestačí, aby kupující ve stanovené době pouze vytkl prodávajícímu vadu věci (uplatnil reklamaci), nýbrž je nutné, aby v této lhůtě také konkrétně uvedl, jaké právo z tohoto důvodu uplatňuje u prodávajícího. V případě vzniku odpovědnosti za vady u použitých věcí je oprávnění kupujícího na výměnu věci pak omezeno také ustanovením § 624 občanského zákoníku, jež stanoví, že „má-li … věc použitá vadu, za kterou prodávající odpovídá, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.“

 

 

Vysvětlení. Dokončená emailová komunikace je taková, kde si obě strany vymění takové informace, které dohodu, ke které dochází v jejím průběhu, plně potvrdí. Pokud R-PASS s.r.o. pošle Kupující e-mail např. s odstoupením od smlouvy, objednávku, úpravu objednávky, musí ji R-PASS s.r.o. potvrdit odpovědí. Pokud je v odpovědi požádáno o doplnění či položena otázka, musí na ni být Kupujícím odpovězeno. To vše stále dokola dokud nebude zcela zřetelné, na čem se obě strany dohodly. Důvodem je neexistence rozhraní, které by právně potvrdilo doručení. Nevztahuje se na komunikaci při použití datových schránek.  
 

SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

R-PASS s.r.o. sděluje, že


 1. a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek Vašeho operátora, R-PASS s.r.o. si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy),
  b) požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od R-PASS s.r.o., příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány,
  c) V případě licenčních smluv uzavíraných na dobu neurčitou, je cena licence sjednána za celou dobu poskytování licence, není-li uvedeno jinak;
  d) Ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném R-PASS s.r.o. uváděny jako konečné, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady, v příp. osobního odběru na Milady Horákové 324/16. Zábrdovice, Brno 60200 nebo na Brněnské 326/34, 591 01 Žďár nad Sázavou je náklad 0,- Kč;
  e) Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, zda nakupuje jako spotřebitel či podnikatelský subjekt - uvést všechny náležitosti stanovené zákonem. V případě uzavření smlouvy je kupující povinen zkontrolovat si daňový doklad a jeho případnou reklamaci provést do 48 hodin od vydání dokladu.
  f) v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží
 2. g) spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, jde-li:

1) o poskytování služeb, které R-PASS s.r.o. splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
2) o dodávku zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli R-PASS s.r.o.  a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
3) o dodávku zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
4) o dodávku zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
5) o opravu nebo údržbu provedenou v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
6) o dodávku zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
7) o dodávku digitálního obsahu, pokud nebyla dodán na hmotném nosiči a byla dodána s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, R-PASS s.r.o.  zdůrazňuje, že v případě dodání digitálního obsahu dodávaného on-line nelze od takové smlouvy odstoupit

 

 1. g) v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
  h) spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;
  i) smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložena v elektronickém archivu R-PASS s.r.o. , přičemž v e-shopu R-PASS s.r.o. kupující má právo požádat o jeho znovuvydání v elektronické podobě
   

SMLOUVA

Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném R-PASS s.r.o.  tím, že požadované plnění (zboží, službu, elektronický obsah) vloží do košíku. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky R-PASS s.r.o.  . Za případné chyby při přenosu dat nenese R-PASS s.r.o.  odpovědnost. Potvrzení objednávky neprodleně potvrdí R-PASS s.r.o. s Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email. Kupní smlouvu, vzhledem ke zvláštní povaze prodávané komodity (repasované a použité)  potvrdí ručně pracovník R-PASS s.r.o.  na Kupujícího zadaný email.

 
To, že se Kupující seznámil s aktuálním zněním VOP včetně Reklamačního řádu R-PASS s.r.o.  musí Kupující potvrdit v procesu objednávky zatržením "souhlasu". Kupující má právo požádat o vydání VOP v listinné formě platné v čase uzavření kupní smlouvy. 

 
Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
 
Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
 
Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.
 
Kupní smlouvou se R-PASS s.r.o.  zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, poskytne digitální obsah/licenci, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo/licenci k ní, a Kupující se zavazuje, že věc/digitální obsah převezme a zaplatí R-PASS s.r.o.  kupní cenu.
 
R-PASS s.r.o.  si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.
 
R-PASS s.r.o.  kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci/licenci v souladu se smlouvou.
 
R-PASS s.r.o.  splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.
 
Má-li R-PASS s.r.o.  věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, R-PASS s.r.o.  odevzdá Kupujícímu – spotřebiteli až, jakmile mu věc předá dopravce.

 
R-PASS s.r.o.  odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.
 
Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí R-PASS s.r.o.  věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří R-PASS s.r.o.  věc pro přepravu.
 
Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.
 
Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou R-PASS s.r.o.  způsobil porušením své povinnosti
 
Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.
 
Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní R-PASS s.r.o.  umožnil nakládat.
 
Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže R-PASS s.r.o.  škodu způsobil porušením své povinnosti.
 
Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.
 
Odpovědnost R-PASS s.r.o. 
R-PASS s.r.o.  odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména R-PASS s.r.o.  odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,
a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které R-PASS s.r.o.  nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití R-PASS s.r.o.  uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
d) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 
Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvanácti měsíců od převzetí, to se však netýká:
a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
d) vyplývá-li to z povahy věci.
 
Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
 
Má-li věc vadu, z níž je R-PASS s.r.o.  zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
 
Podstatné porušení smlouvy 
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.
 
Kupující sdělí R-PASS s.r.o. , jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu R-PASS s.r.o. ; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li R-PASS s.r.o.  vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.
 
Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu R-PASS s.r.o.  nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že R-PASS s.r.o.  nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže
 
Nepodstatné porušení smlouvy
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 
Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může R-PASS s.r.o.  dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může R-PASS s.r.o.  odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.
 
Neodstraní-li R-PASS s.r.o.  vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu R-PASS s.r.o. .
Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.
 
Při dodání nové věci vrátí Kupující R-pass na jeho náklady věc původně dodanou.
 
Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.
 
Zárukou za jakost se R-pass zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.
 
Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než R-pass, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.
 
Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY


Odstoupení od smlouvy spotřebitelem
Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
 
Odstoupit lze korespondenčně, a to na adrese R-PASS s.r.o., Milady Horákové 16/324, 602 00, Brno nebo také na adrese R-PASS s.r.o., Brněnská 34, 591 01 Žďár nad Sázavou. Odstoupit lze též ústním prohlášením na uvedené adrese osobně, zástupcem nebo emailem. V těchto případech musí být odstoupení odsouhlaseno R-pass, na místě ústně a ihned vyřešeno nebo odpovědní emailovou dokončenou komunikací.  
 
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá R-pass bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od R-pass obdržel, a to na své náklady.
 
Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.
 
Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu R-pass spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti.
 
Spotřebitel odpovídá R-pass pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu R-pass bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky vyjma nákladů na dodání (spotřebitel má totiž právo na dodání zboží ve vybraných situacích zdarma), které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.
 
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, není R-pass povinný vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží R-pass odeslal.
 
Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi R-pass a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má R-pass právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.
 
Odstoupení v ostatních případech
Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b) použil-li Kupující věc ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
d) prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující R-pass, co ještě vrátit může, a dá R-pass náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
 
Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

 

BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ

R-pass prohlašuje, že veškeré od Kupujícího získané osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). R-pass postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím R-pass za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává R-pass svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Millady Horákové 16/324. Zábrdovice, Brno 60200, dentifikační číslo: 88926401. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i dokončená emailová komunikace. Kupující s registrací má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu. R-pass může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.
 

PROVOZNÍ DOBA

Objednávka přes internetový obchod R-pass: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu Příjem objednávek pro expedici do druhého pracovního dne po ČR: do 13:00 hodin. Příjem objednávek pro osobní odběr téhož dne a následujících: do 17:00hod. R-pass je malá společnost a může vyhlašovat zavírací dny nebo upravovat krátkodobě otevírací dobu (dovolené, nemoci apod.). O zavíracích dnech a úpravě otevírací doby informuje text na vstupní stránce e-shopu. 

 

CENY

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku. Akční, výprodejové a slevové ceny platí do vyprodání zásob. 

 

Prodávající si vyhrazuje právo ve výjimečných případech vybrané zboží Kupujícímu nedodat, a to zejména v případě, že Internetový obchod uváděl omylem zjevně chybné či nestandardní údaje zejména o vybraném Zboží, jeho ceně nebo termínu dodání, popř. je-li Zboží vyprodáno a trvale u dodavatele nedostupné. Prodávající se zavazuje v takovýchto případech vrátit Kupujícímu finanční částku uhrazenou na základě Kupní smlouvy.

 

 

OBJEDNÁVÁNÍ

Kupující dostane plnění za cenu platnou v době objednání, pokud v objednávce nebude patrný rozpor. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. V případě prodeje repasovaného resp. použitého zboží si R-pass vyhrazuje právo druhého potvrzení (autorizace) objednávky obchodníkem z důvodu povahy prodávané věci. Objednávat je možno následujícími způsoby:

 1. prostřednictvím elektronického obchodu R-pass (dále jen „e-shop“);
 2. elektronickou poštou na adrese info@r-pass.cz za podmínky, že kupující uvede stejné informace, které požaduje e-shop a doslovně napíše "souhlasím se všeobecnými obchodními podmínkami";
 3. osobně v provozovně R-pass;

R-pass doporučuje Kupujícímu provádět objednávky přes e-shop prostřednictvím registrovaného účtu Kupujícího. V případě veřejného přístupu k internetu dále doporučuje Kupujícímu odhlásit se ze svého účtu po provedení objednávky.

Patrný rozpor v objednávce. Rozpor v objednávce může nastat především v případech výběrů. Používat výběry (úprava HW a SW konfigurace v průběhu objednávky) vyžaduje jistý odborný rozhled, který nelze nahradit v námi používaném systému zcela robotem.  V případě, že takový rozpor přesto vznikne, R-pass s Kupujícím rozpor narovná. 

 

REZERVACE

Objednávka provedená přes e-shop nebo e-mailem s uvedením osobního odběru nebo posláním přepravní službou je současně 100% rezervací zboží na následující 2 pracovní dny. Osobní odběr nebo dodání po delší době než jsou 2 následující pracovní dny lze akceptovat pouze v případě zaplacení celé objednávky ihned vybraným on-line platebním nástrojem. Výběrem platby "zálohovou fakturou" se lhůty pro rezervaci nemění. 

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

 1. platba v hotovosti při osobním odběru,
 2. platba platební kartou on-line
 3. platba předem bankovním převodem,
 4. na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce),
 5. platba prostřednictvím systému PaySec
 6. platba prostřednictvím systému Paypal.

 
Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví R-pass, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

Bankovní účet společnosti:

115-2951170207/0100

 

DODACÍ PODMÍNKY

Osobní odběr: 
Zboží může převzít kupující nebo jeho zástupce. Tato osoba se musí v případě požádání dostatečně identifikovat.

Přepravní službou po celé ČR: 
Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní služboupřímo na jím zvolenou adresu. Podmínkou je objednávka přijatá do 11:00hod.  Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv do druhého pracovního dne. Řidič většinou telefonuje, je schopen se s vámi domluvit a je akceptováno opakované doručení. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem R-pass a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Reklamační řád je nedílnou součástí VOP a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat při reklamaci zboží pořízeného od R-pass .

Kupující je povinen se seznámit s Všeobecnými obchodními podmínkami a Reklamačním řádem ještě před objednáním zboží.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od R-pass Kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.
 
Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve VOP. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.

Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje R-pass ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura - daňový doklad - dále jen záruční list) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, délka záruky, cena, množství, sériové číslo).
 

DÉLKA ZÁRUKY

Záruční doba začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží Kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě.

Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 12 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší. Jde-li o věci použité, neodpovídá R-pass za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím, a práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 12 měsíců ode dne převzetí věci Kupujícím. R-pass prodává převážně věci použité (repasované) a povaha věci je vyjádřena zřetelně v nabídce e-shopu případně v prodejně při osobním odběru a  je také uvedena v kupní smlouvě (faktuře, daňovém dokladu). U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. . 
 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

 1. Kupujícímu je doporučeno, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

  II. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu:info@r-pass.cz a sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat emailem nebo poštou R-pass. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však R-pass možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.


III. Místem pro uplatnění reklamace je R-PASS s.r.o., Milady Horákové 16/324, 60200 Brno nebo R-PASS s.r.o., Brněnská 326/34, 59101 Žďár nad Sázavou ve stanovené otevírací době.  Je-li v záručním listě zboží uveden autorizovaný servis, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní Kupující právo v autorizovaném servisním středisku.

IV. Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu provozovny prodávajícího nebo autorizovaného servisu. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík by měl být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje Kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. Tento postup je doporučen i Kupujícímu-spotřebiteli, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak. Taktéž doporučujeme zvolit si požadovaný způsob vyřízení reklamace (viz níže).

V. Kupující-podnikatel doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci. Na nabývacím dokladu (nákupní nebo reklamační doklad) musí být stejné sériové číslo, jako na reklamovaném výrobku (pokud výrobek sériové číslo má). Tento postup je doporučen i Kupujícímu-spotřebiteli, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak.

VI. R-pass negarantuje plnou kompatibilitu prodaných součástí s jinými, pracovníky R-pass neschválenými součástmi, ani se softwarovými aplikacemi, jejichž funkčnost nebyla Kupujícím výslovně požadována v písemné objednávce, ledaže je taková kompatibilita u podobného zboží obvyklá a nebylo-li R-pass u zboží výslovně uvedeno, že je dané zboží kompatibilní pouze s uvedeným seznamem či není kompatibilní s uvedeným seznamem.

VII. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, nesprávného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti (např. bleskem) s výjimkou běžných odchylek.

VIII. R-pass negarantuje plnou funkčnost aplikačního software ve verzích, které nejsou vhodné (nejsou vytvořeny) pro objednaný operační systém, ledaže je taková funkčnost u podobného zboží obvyklá a nebylo-li prodávajícím u zboží výslovně uvedeno, že je dané zboží funkční pouze s uvedeným seznamem či není funkční s uvedeným seznamem. Za případné problémy způsobené omezenou funkčností aplikací, které tuto podmínku nesplňují, nepřebírá R-pass žádnou zodpovědnost.

IX. Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla se Kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace, ledaže k poškození dojde při obvyklém používání. Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí produktu a nijak neomezují právo zákazníka zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno.

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):
 

 1. mechanickým poškozením zboží,
 2. elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,
 3. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
 4. neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
 5. pokud bylo zboží nebo jeho část poškozeno počítačovým virem,
 6. pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu,
 7. zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
 8. provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
 9. zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
 10. při chybně provedeném upgrade BIOSu, firmware,
 11. zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, Kupujícím a R-pass výslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží.
 
X. V případě, že zboží je software, vztahuje se záruka výhradně na fyzickou čitelnost médií (média nesmí být poškrábána apod.). Okamžikem odstranění ochranných prostředků (fólie, pečeti, otevření obálky apod.) se Kupující stává oprávněným uživatelem softwarového produktu a akceptuje licenční ujednání výrobce software, u digitálního obsahu je to již samotným stažením. To neplatí pro rozpor s kupní smlouvou (viz níže).

XI. Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou Kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Pro uvedení závady doporučujeme písemnou formu.

XII. Zjistí-li technik, že příčinou problémů není reklamovaný výrobek (např. počítač), ale nekorektní instalace software (operační systém, antivirový program), pokud byla data poškozena nekorektním chováním některé aplikace (např. hry, viry) nedodané prodávajícím, nebo jestliže data poškodil kupující, nebo třetí osoba, bude reklamace zamítnuta. V případě, že Kupující souhlasí s placenou opravou, bude účtována dle aktuálního platného ceníku. Před provedením placené opravy bude kupující informován o ceně opravy, jejím rozsahu a době, nutné k jejímu provedení. K provedení placené opravy lze přistoupit jen po výslovném souhlasu Kupujícího (resp. na základě uzavřené servisní smlouvy) učiněném po informování dle předchozí věty.
 
XIII. Při předání počítačového systému nebo zařízení pro ukládání dat k opravě, doporučujeme Kupujícímu zabezpečit si vytvoření odpovídající zálohy potřebných dat a zabránit jejich možnému zneužití nebo poškození. R-pass neručí za případnou ztrátu, poškození či zneužití dat, která jsou uložena na zařízeních pro ukládání dat v počítačovém systému.

XIV. Zařízení pro ukládání dat jsou zařízení, jejichž poruchovost je objektivním jevem s náhodným charakterem výskytu poruch. R-pass upozorňuje tímto kupujícího na uvedenou skutečnost a doporučuje provádět systematické zálohování uživatelských dat na vhodném zařízení (např. ZIP, CD). Záruka však tímto upozorněním není omezena.

XV. R-pass má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé.
 

VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Je-li Kupující-spotřebitel, o reklamaci R-pass rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady R-pass vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Tato lhůta není závazná ke Kupujícímu-podnikateli, kdy o reklamace bude rozhodnuto nejpozději do 40 dnů ode dne uplatnění reklamace.

R-pass vydá Kupujícímu-spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předáno ihned); dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady (doporučujeme požádat nejdéle do 30 dnů po vyřízení reklamace – zákonná lhůta tím není dotčena) a byly vynaloženy skutečně a účelně. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl Kupující povinen věc převzít. O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu.

Po vyřízení reklamace R-pass upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu Kupujícího.

V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení (tj. zpravidla do 60 dnů od data podání reklamace) je R-pass oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění.

Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je Kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost OP nebo platným cestovním pasem.

 

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Je-li obsahem balení či předmětem koupě spotřební materiál (např. cartridge, toner, tisková hlava, lampa projektoru, baterie), bývá jeho obvyklá životnost 6 měsíců, není-li výslovně uvedeno jinak. V případě sluchátek bývá životnost vždy 6 měsíců. Výjimkou jsou sluchátka, jež byla zakoupena jako samostatný produkt.

 
Právo Kupujícího reklamovat zboží v zákonné záruční lhůtě tím není dotčeno. Kupující však musí přihlížet k výše uvedeným skutečnostem, neboť záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci a nelze ji tak zaměňovat se životností výrobku. Životnost zboží představuje náchylnost k opotřebení způsobené obvyklým užíváním. Pokud zboží používáte (nikoliv vlastníte) déle než je obvyklá životnost, je pravděpodobné, že vzniknuvší vada je důsledkem běžného opotřebení, avšak není vyloučeno, že se skutečně jedná o záruční vadu. R-pass vždy v odůvodnění případného zamítnutí reklamace uvede, zda se jednalo o vadu způsobenou obvyklým opotřebením.

 

Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 1. 2015.