Obchodní, servisní a záruční podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
SERVISNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY
SMLOUVA
ODPOVĚDNOST R-PASS s. r. o. 
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
ODSTOUPENÍ V OSTATNÍCH PŘÍPADECH
PROVOZNÍ DOBA
VOUCHER
POUKAZ

CENA
OBJEDNÁNÍ
REZERVACE
PLATEBNÍ PODMÍNKY
DODACÍ PODMÍNKY
PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY 
NEPODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY 
MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ


R-PASS s.r.o., sídlo Nové Sady 988/2, 602 00 Brno
Partnerské místo č.1: Ynos spol. s.r.o., náměstí Republiky 63/16, 591 01 Žďár nad Sázavou
Provoz firmy č.1: R-PASS s.r.o., Vejmluvova 1, 591 02 Žďár nad Sázavou

IČ: 05251150. DIČ: CZ05251150
zapsaná u Krajského soudu v Brně, spisová značka C94318

(dále též prodávající a zhotovitel s webovým rozhraním www.r-pass.cz )

Předmět podnikání:
1. Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení. 

2. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
 2. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s R-PASS s.r.o. nebo s ní jinak jedná.
 3. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
 4. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy, udělení souhlasu s ochranou osobních údajů a reklamační řád, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.
 5. R-PASS s. r. o. prodává převážně věci použité. Při čtení obchodních podmínek je nutné vnímat rozdíl mezi ustanoveními, které se použitých věcí týkají.

SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY
R-PASS s.r.o. sděluje, že:

 1. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek Vašeho operátora, R-PASS s.r.o. si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy),
 2. požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od R-PASS s.r.o., příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány,
 3. V případě licenčních smluv uzavíraných na dobu neurčitou, je cena licence sjednána za celou dobu poskytování licence, není-li uvedeno jinak;
 4. Ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném R-PASS s. r. o. uváděny jako konečné, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady, v příp. osobního odběru na Milady Horákové 14, Brno 60200 nebo v prodejnách YNOS spol. s.r.o. je náklad 0,- Kč;
 5. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, zda nakupuje jako spotřebitel či podnikatelský subjekt - uvést všechny náležitosti stanovené zákonem. V případě uzavření smlouvy je kupující povinen zkontrolovat si daňový doklad a jeho případnou reklamaci provést do 48 hodin od vydání dokladu.

SMLOUVA

 1. Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném R-PASS s. r. o. tím, že požadované plnění (zboží, službu, elektronický obsah) vloží do košíku. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky R-PASS s. r. o.. Za případné chyby při přenosu dat nenese společnost R-PASS s. r. o. odpovědnost. Potvrzení objednávky neprodleně potvrdí společnost R-PASS s. r. o.. Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email. Kupní smlouvu, vzhledem ke zvláštní povaze prodávané komodity (repasované a použité)  potvrdí ručně pracovník R-PASS s. r. o.  na Kupujícího zadaný email.
 2. To, že se Kupující seznámil s aktuálním zněním VOP včetně Reklamačního řádu R-PASS s. r. o.  musí Kupující potvrdit v procesu objednávky zatržením "souhlasu". Kupující má právě se s obchodními podmínkami seznámit v elektronické verzi na stránkách www.r-pass.cz nebo má kupující právo nahlédnout do listinné formy obchodních podmínek vč. dodatků a příloh na pobočkách a partnerských místech společnosti R-PASS s. r. o. - Prodejna č. 1: R-PASS s.r.o., Milady Horákové 324/14, 602 00 Brno, Partnerské místo č.1: Ynos spol. s.r.o., náměstí Republiky 63/16, 59101 Žďár nad Sázavou, obchodní podmínky vč. dodatků a příloh jsou platné v čase uzavření kupní smlouvy. 
 3. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
 4. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
 5. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.
 6. Kupní smlouvou se R-PASS s. r. o. zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, poskytne digitální obsah/licenci, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo/licenci k ní, a Kupující se zavazuje, že věc/digitální obsah převezme a zaplatí prodávající společnosti R-PASS s. r. o. kupní cenu.
 7. R-PASS s. r. o. si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.
 8. R-PASS s. r. o. kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci/licenci v souladu se smlouvou.
 9. R-PASS s. r. o. splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.
 10. Má-li R-PASS s. r. o. věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu (podnikateli) předáním dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, R-PASS s. r. o. odevzdá Kupujícímu – spotřebiteli až, jakmile mu věc předá dopravce. Reklamaci přepravy je možné podat u prodávajícího, či dopravní společnosti, do 2 dnů od zjištění poškození, ztráty nebo znehodnocení.
 11. R-PASS s. r. o. odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.
  Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí R-PASS s. r. o. věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří R-PASS s. r. o. věc pro přepravu. Reklamaci výdeje objednávky, fakturace, platby nebo předání může kupující podat u prodávajícího do 2 pracovních dnů od vystavení daňového dokladu.
 12. Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.
 13. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající R-PASS s. r. o. způsobil porušením své povinnosti.
 14. Kupující věc podle možnosti zkontroluje co nejdříve, po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní R-PASS s. r. o. umožnil nakládat. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže R-PASS s. r. o. škodu způsobil porušením své povinnosti.
 15. Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodávajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodávajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

Dokončená emailová komunikace je taková, kde si obě strany vymění takové informace, které dohodu, ke které dochází v jejím průběhu, plně potvrdí. Pokud R-PASS s. r. o. pošle Kupující e-mail např. s odstoupením od smlouvy, objednávku, úpravu objednávky, musí ji R-PASS s. r. o. potvrdit odpovědí. Pokud je v odpovědi požádáno o doplnění či položena otázka, musí na ni být Kupujícím odpovězeno. To vše stále dokola dokud nebude zcela zřetelné, na čem se obě strany dohodly. Důvodem je neexistence rozhraní, které by právně potvrdilo doručení. Nevztahuje se na komunikaci při použití datových schránek.  

ODPOVĚDNOST R-PASS s. r. o. 
R-PASS s. r. o. odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména R-PASS s. r. o. odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,
a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které R-PASS s. r. o.  nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s  ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití R-PASS s. r. o.  uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
d) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 
Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvanácti – dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však netýká:
a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
d) vyplývá-li to z povahy věci.
 
Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
 
Má-li věc vadu, z níž je R-PASS s. r. o. zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Odstoupení od smlouvy spotřebitelem
Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

 
Odstoupení od smlouvy je možné přes online systém na e-shopu ZDE. Odstoupit lze také korespondenčně, a to na adrese R-PASS s. r. o., Vejmluvova 1, 591 02 Žďár nad Sázavou. Odstoupit lze též emailem. V těchto případech musí být odstoupení odsouhlaseno R-PASS s. r. o. odpovědní emailovou dokončenou komunikací.  
  
Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.
  
Spotřebitel odpovídá R-PASS s. r. o. pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vzniká prodávajícímu lhůta 7 kalendářních dní, kterou využije pro kontrolu vráceného produktu a administrativní úkony s tím spojené. V případě splnění podmínek vrátí mu R-PASS s. r. o. bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od vystavení opravného daňového dokladu, všechny peněžní prostředky vyjma nákladů na dodání (spotřebitel má totiž právo na dodání zboží ve vybraných situacích zdarma), které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.
 
Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi R-PASS s. r. o. a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má R-PASS s. r. o. právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, jde-li:

 1. o poskytování služeb, které R-PASS s. r. o. splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 2. o dodávku zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli R-PASS s. r. o.  a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 3. o použitý - repasovaný produkt, který je označený stavem repasovaný nebo předváděcí model v parametrech zařízení. Vždy je označený touto podmínkou na skladové kartě viditelné kupujícímu před objednávkou,
 4. o dodávku zboží na objednávku, nejčastěji náhradní díl, který je navíc označený touto podmínkou na skladové kartě viditelné kupujícímu před objednávkou,
 5. o dodávku zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 6. o dodávku zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 7. o opravu nebo údržbu provedenou v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 8. o dodávku zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 9. o dodávku digitálního obsahu, pokud nebyla dodán na hmotném nosiči a byla dodána s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, R-PASS s. r. o. zdůrazňuje, že v případě dodání digitálního obsahu dodávaného on-line nelze od takové smlouvy odstoupit 
 10. o dodávku zboží objednané na zakázku pro spotřebitele nebo pro jeho osobu - toto zboží je označeno u daného produktu

Odstoupení od smlouvy kupujícím - podnikatelem není možné bez předchozího písemného souhlasu prodávající společnosti R-PASS s. r. o.

ODSTOUPENÍ V OSTATNÍCH PŘÍPADECH
Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
a) prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující R-PASS s. r. o., co ještě vrátit může, a dá R-PASS s. r. o. náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
b) Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. 

PROVOZNÍ DOBA
Objednávka přes internetový obchod R-PASS s. r. o.: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Příjem objednávek pro expedici do druhého pracovního dne po ČR: do 13:00 hodin. Společnost R-PASS s. r. o. může vyhlašovat zavírací dny nebo upravovat krátkodobě otevírací dobu (dovolené, nemoci apod.). O zavíracích dnech a úpravě otevírací doby informuje text na vstupní stránce e-shopu. 


VOUCHER
Kupující, který zakoupí u prodávající VOUCHER s kreditem opravňujícím kupujícího nebo jím obdarovaného uplatnit tento VOUCHER na jimi vybrané zboží v určené hodnotě na poukazu a za cenu včetně DPH a jiné zákonné daně a poplatky. 
Platnost voucheru: 3 měsíce.
Hodnota voucheru: dle aktuální nabídky
Kupující spotřebitel nebo podnikatel při ztrátě voucheru ztrácí možnost jeho využití. Voucher se tiskne v jednotné revizi a není možné opětovné vystavení. Akci nelze sčítat s dalšími marketingovými akcemi. Nelze směnit za hotovost.


SLEVOVÝ POUKAZ
Jeli kupující obdarován prodávajícím SLEVOVÝ POUKAZ v určité hodnotě opravňuje tento poukaz k uplatnění hodnoty uvedené na poukazu na nákup u prodávajícího na zboží nebo nákup v minimální hodnotě 5.000,- bez DPH. Částka na poukazu je uvedené včetně DPH a dalších daní a zákonných poplatků. Akci nelze sčítat s dalšími marketingovými akcemi. Nelze směnit za hotovost.

CENY
Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné, dobírka a nákladů na komunikace prostředky na dálku. Akční, výprodejové a slevové ceny platí do vyprodání zásob. 

Prodávající si vyhrazuje právo ve výjimečných případech vybrané zboží Kupujícímu nedodat, a to zejména v případě, že Internetový obchod uváděl omylem zjevně chybné či nestandardní údaje zejména o vybraném Zboží, jeho ceně nebo termínu dodání, popř. je-li Zboží vyprodáno a trvale u dodavatele nedostupné. Prodávající se zavazuje v takovýchto případech vrátit Kupujícímu finanční částku uhrazenou na základě Kupní smlouvy.

Prodávající je plátcem DPH, v jeho nabídce je možné zakoupit i zboží ve Zvláštním režimu §90, Zákon o DPH pro obchody s použitým zbožím. Toto zboží je v internetovém obchodě i na kamenných prodejnách prodávajícího označeno příznakem ,,osvobozené plnění §90, dle Zákona o DPH". Na vystaveném daňovém dokladu je prodej v tomto zvláštním režimu označen.

OBJEDNÁNÍ 
Kupující dostane plnění za cenu platnou v době objednání, pokud v objednávce nebude patrný rozpor. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. V případě prodeje repasovaného resp. použitého zboží si R-PASS s. r. o. vyhrazuje právo druhého potvrzení (autorizace) objednávky obchodníkem z důvodu povahy prodávané věci. Objednávat je možno následujícími způsoby:

 1. prostřednictvím elektronického obchodu www. R-PASS.cz společnosti R-PASS s. r. o. (dále jen „e-shop“);
 2. elektronickou poštou na adrese info@r-pass.cz za podmínky, že kupující uvede stejné informace, které požaduje e-shop www.R-PASS.cz a doslovně napíše "souhlasím se všeobecnými obchodními podmínkami";
 3. osobně v provozovně R-PASS s. r. o.;

R-PASS s. r. o. doporučuje Kupujícímu provádět objednávky přes e-shop  www. R-PASS.cz prostřednictvím registrovaného účtu Kupujícího. V případě veřejného přístupu k internetu dále doporučuje Kupujícímu odhlásit se ze svého účtu po provedení objednávky. 

Patrný rozpor v objednávce. Rozpor v objednávce může nastat především v případech výběrů. Používat výběry (úprava HW a SW konfigurace v průběhu objednávky) vyžaduje jistý odborný rozhled, který nelze nahradit v námi používaném systému zcela robotem. V případě, že takový rozpor přesto vznikne, R-PASS s. r. o. s Kupujícím rozpor narovná.  

REZERVACE
Objednávka provedená přes e-shop www.R-PASS.cz nebo e-mailem s uvedením osobního odběru nebo posláním přepravní službou je současně 100% rezervací zboží na následujících 5 pracovních dní. Osobní odběr nebo dodání po delší době než jsou 2 následující pracovní dny lze akceptovat pouze v případě zaplacení celé objednávky ihned vybraným on-line platebním nástrojem. Výběrem platby "zálohovou fakturou" se lhůty pro rezervaci nemění. 

PLATEBNÍ PODMÍNKY
Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

 1. platba v hotovosti při osobním odběru,
 2. platba platební kartou on-line,
 3. platba předem bankovním převodem,
 4. na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce),
 5. zálohovou fakturou
 6. platba prostřednictvím systému PaySec
 7. platba prostřednictvím systému Paypal.

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví R-PASS s. r. o., avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.
Bankovní účet společnosti: 115-2951170207/0100.

V případě vyskytnutí problému s platební metodou je kupující povinen neprodleně kontaktovat prodávajícího. 

DODACÍ PODMÍNKY
Osobní odběr: 

Zboží může převzít kupující nebo jeho zástupce. Tato osoba se musí v případě požádání dostatečně identifikovat.
V případě osobního odběru objednávky již zaplacené, jako potvrzení stačí sdělení jedinečného kódu. Obsluhou jednotlivých prodejen můžete být také vyzváni k jinému prokázání v případě pochybností. Prodávající dále nenese odpovědnost při sdělení jedinečného kódu nepověřené osobě.V případě osobního odběru všech objednávek je zákazník povinen si zboží neprodleně zkontrolovat a případně pochybnosti nahlásit ihned prodávajícímu.
Přepravní službou po celé ČR: 
Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou přímo na jím zvolenou adresu. Podmínkou je objednávka přijatá do 13:00 hod. Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv do druhého pracovního dne. Řidič většinou telefonuje, je schopen se s vámi domluvit a je akceptováno opakované doručení. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY 
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.
 
Kupující sdělí R-PASS s. r. o. jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu R-PASS s. r. o.; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li R-PASS s. r. o. vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.
 
Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu R-PASS s. r. o. nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že R-PASS s. r. o. nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 
NEPODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY 
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 
Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může R-PASS s. r. o. dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může R-PASS s. r. o. odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.
 
Neodstraní-li R-PASS s. r. o. vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu R-PASS s. r. o..
Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.
 
Při dodání nové věci vrátí Kupující společnosti R-PASS s. r. o. na jeho náklady věc původně dodanou.
 
Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.
 
Zárukou za jakost se R-PASS s. r. o. zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.
 
Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než R-PASS s. r. o., běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.
Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost. 

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line). 


ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD - ČÁST OBCHODNÍCH PODMÍNEK
Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem R-PASS s. r. o. a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad.


VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
DÉLKA ZÁRUKY
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
VYŘÍZENÍ REKLAMACE
SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Reklamační řád je nedílnou součástí VOP a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat při reklamaci zboží pořízeného od R-PASS s. r. o.. Kupující je povinen se seznámit s Všeobecnými obchodními podmínkami a Reklamačním řádem ještě před objednáním zboží. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od R-PASS s. r. o. Kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem. Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve VOP. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.

Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje R-PASS s. r. o.ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura - daňový doklad - dále jen záruční list) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, délka záruky, cena, množství, sériové číslo).

CENÍK DOPRAVY

Příjem reklamace na skladě - Žďár nad Sázavou Svoz PPL ParcelShop Rozvoz z reklamace
ZDARMA! 145Kč  ZDARMA!

Ceny platné od 27. 11. 2021 a včetně DPH. 

DÉLKA ZÁRUKY
Záruční doba začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží Kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě.

Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 12 - 36 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší. Jde-li o věci použité, neodpovídá R-PASS s. r. o.. za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím, a práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 12 - 36 měsíců ode dne převzetí věci Kupujícím. R-PASS s. r. o. prodává převážně věci použité (repasované) a povaha věci je vyjádřena zřetelně v nabídce e-shopu případně v prodejně při osobním odběru a  je také uvedena v kupní smlouvě (faktuře, daňovém dokladu). U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

 1. Kupujícímu je doporučeno, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
 2. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: info@r-pass.cz a sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat emailem nebo poštou prodávajícímu R-PASS s. r. o.. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však R-PASS s. r. o. možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
 3. Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu provozovny prodávajícího. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík by měl být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje Kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. Tento postup je doporučen i Kupujícímu-spotřebiteli, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak. Taktéž doporučujeme zvolit si požadovaný způsob vyřízení reklamace (viz níže).
 4. Kupující-podnikatel doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci. Na nabývacím dokladu (nákupní nebo reklamační doklad) musí být stejné sériové číslo, jako na reklamovaném výrobku (pokud výrobek sériové číslo má). Tento postup je doporučen i Kupujícímu-spotřebiteli, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak.
 5. R-PASS s. r. o. negarantuje plnou kompatibilitu prodaných součástí s jinými, pracovníky R-PASS s. r. o. neschválenými součástmi, ani se softwarovými aplikacemi, jejichž funkčnost nebyla Kupujícím výslovně požadována v písemné objednávce, ledaže je taková kompatibilita u podobného zboží obvyklá a nebylo-li R-PASS s. r. o. u zboží výslovně uvedeno, že je dané zboží kompatibilní pouze s uvedeným seznamem či není kompatibilní s uvedeným seznamem.
 6. V případě výskytu záruční vady, je kupující povinen neprodleně předat zařízení k reklamačnímu řízení výhradně prodávajícímu. Prodávající reklamace přijímá na kamenné prodejně: Vejmluvova 377/1, 591 02 Žďár nad Sázavou v otevírací době. Prodávající má technické zázemí, odborný personál a disponuje množstvím diagnostických testů.
 7. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, nesprávného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není běžné a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti (např. bleskem) s výjimkou běžných odchylek.
 8. R-PASS s. r. o. negarantuje plnou funkčnost aplikačního software ve verzích, které nejsou vhodné (nejsou vytvořeny) pro objednaný operační systém, ledaže je taková funkčnost u podobného zboží obvyklá a nebylo-li prodávajícím u zboží výslovně uvedeno, že je dané zboží funkční pouze s uvedeným seznamem či není funkční s uvedeným seznamem. Za případné problémy způsobené omezenou funkčností aplikací, které tuto podmínku nesplňují, nepřebírá R-PASS s. r. o. žádnou zodpovědnost.
 9. Používáním zařízení s vadou, které je v rozporu s péčí řádného hospodáře, se kupující vystavuje nenávratného poškození zařízení. Záruční řízení může být vyhodnoceno s odkazem na body záruky, které jsou vyjmuty těmito záručními podmínky ze záručního plnění.
 10. Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla se Kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace, ledaže k poškození dojde při obvyklém používání. Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí produktu a nijak neomezují právo zákazníka zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno. Ochranná pečeť je na zařízení z důvodu opravy jednotlivých komponent, na které je závada poskytnuta pouze v případě neporušení ochranné pečetě.

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou):

 1. mechanickým poškozením zboží,
 2. elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,
 3. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
 4. neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
 5. pokud bylo zboží nebo jeho část poškozeno počítačovým virem,
 6. pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu,
 7. zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
 8. provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
 9. zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
 10. při chybně provedeném upgrade BIOSu, firmware,
 11. zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.
   
 1. Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, Kupujícím a R-PASS s. r. o. výslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží.
 2. V případě, že zboží je software, vztahuje se záruka výhradně na fyzickou čitelnost médií (média nesmí být poškrábána apod.). Okamžikem odstranění ochranných prostředků (fólie, pečeti, otevření obálky apod.) se Kupující stává oprávněným uživatelem softwarového produktu a akceptuje licenční ujednání výrobce software, u digitálního obsahu je to již samotným stažením. To neplatí pro rozpor s kupní smlouvou (viz níže).
 3. Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou Kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Pro uvedení závady doporučujeme písemnou formu.
 4. R-PASS s. r. o. neručí za instalované příslušenství na mobilních zařízeních (ochranná skla a folie, Ochranné kryty zařízení). Zákazník bere na vědomí, že se jedná a o křehké prvky, které diagnostikou reklamace mohou být poškozeny a je povinen je před přijetím do servisu odstranit. Pokud se tyto prvky na zařízení budou nacházet při předání do servisu, zákazník potvrzuje, že je seznámen s jejich případný poškozením a nejedná se o škodu způsobenou R-PASS s. r. o..
 5. Zjistí-li technik, že příčinou problémů není reklamovaný výrobek (např. počítač), ale nekorektní instalace software (operační systém, antivirový program), pokud byla data poškozena nekorektním chováním některé aplikace (např. hry, viry) nedodané prodávajícím, nebo jestliže data poškodil kupující, nebo třetí osoba, bude reklamace zamítnuta. V případě, že Kupující souhlasí s placenou opravou, bude účtována dle aktuálního platného ceníku. Před provedením placené opravy bude kupující informován o ceně opravy, jejím rozsahu a době, nutné k jejímu provedení. K provedení placené opravy lze přistoupit jen po výslovném souhlasu Kupujícího (resp. na základě uzavřené servisní smlouvy) učiněném po informování dle předchozí věty.
 6. Při předání počítačového systému nebo zařízení pro ukládání dat k opravě, doporučujeme Kupujícímu zabezpečit si vytvoření odpovídající zálohy potřebných dat a zabránit jejich možnému zneužití nebo poškození. R-PASS s. r. o. neručí za případnou ztrátu, poškození či zneužití dat, která jsou uložena na zařízeních pro ukládání dat v počítačovém systému.
 7. Zařízení pro ukládání dat jsou zařízení, jejichž poruchovost je objektivním jevem s náhodným charakterem výskytu poruch. R-PASS s. r. o. upozorňuje tímto kupujícího na uvedenou skutečnost a doporučuje provádět systematické zálohování uživatelských dat na vhodném zařízení (např. ZIP, CD). Záruka však tímto upozorněním není omezena.
 8. R-PASS s. r. o. má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé.

VYŘÍZENÍ REKLAMACE

 1. Je-li Kupující-spotřebitel, o reklamaci R-PASS s. r. o. rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady R-PASS s. r. o. vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Tato lhůta není závazná ke Kupujícímu-podnikateli, kdy o reklamace bude rozhodnuto nejpozději do 90 dnů ode dne uplatnění reklamace. Platí zejména na produkty z výhradní distribuce výrobce GreenCell a Wi Technology s. r. o., které nejsou běžně skladem a na jejich dodání prodávající čeká nebo je musí objednat v předobjednávce.
 2. R-PASS s. r. o. vydá Kupujícímu-spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předáno ihned); dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.
 3. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl Kupující povinen věc převzít. O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu.
 4. Po vyřízení reklamace R-PASS s. r. o. upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu Kupujícího.
 5. V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení (tj. zpravidla do 60 dnů od data podání reklamace) je R-PASS s. r. o. oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění 50Kč za každý započatý den.
 6. Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je Kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost OP nebo platným cestovním pasem.

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL
Je-li obsahem balení či předmětem koupě spotřební materiál (např. cartridge, toner, tisková hlava, lampa projektoru, baterie), bývá jeho obvyklá životnost 6 měsíců, není-li výslovně uvedeno jinak. 

 
Právo Kupujícího reklamovat zboží v zákonné záruční lhůtě tím není dotčeno. Kupující však musí přihlížet k výše uvedeným skutečnostem, neboť záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci a nelze ji tak zaměňovat se životností výrobku. Životnost zboží představuje náchylnost k opotřebení způsobené obvyklým užíváním. Pokud zboží používáte (nikoliv vlastníte) déle než je obvyklá životnost, je pravděpodobné, že vzniknuvší vada je důsledkem běžného opotřebení, avšak není vyloučeno, že se skutečně jedná o záruční vadu. R-PASS s. r. o. vždy v odůvodnění případného zamítnutí reklamace uvede, zda se jednalo o vadu způsobenou obvyklým opotřebením.


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Dodatek obchodních podmínek ze dne 20. května 2018, který je platný téhož dne.


R-PASS s.r.o, sídlo Nové Sady 988/2, 602 00 Brno
Partnerské místo č.1: Ynos spol. s.r.o., náměstí Republiky 63/16, 59101 Žďár nad Sázavou
Provoz firmy č.1: R-PASS s.r.o., Vejmluvova 1, 591 02 Žďár nad Sázavou

IČ: 05251150, DIČ: CZ05251150
zapsaná u Krajského soudu v Brně, spisová značka C94318

(dále též prodávající a zhotovitel s webovým rozhraním www.r-pass.cz )

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v účinném znění a Nařízením (EU) 2016/679 (Nařízení GDPR).
 2. Prodávající informuje kupujícího, že za účelem naplnění kupní smlouvy a povinností vyplývajících z daňových předpisů bude zpracovávat osobní údaje kupujícího pouze po nezbytně dlouhou dobu, a to zejména: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 3. Pokud kupující souhlasil se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely na dobu neurčitou, bude prodávající uchovávat osobní údaje, a to jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo za účelem zasílání marketingových sdělení.
 4. Pokud kupující souhlasil se zpracováním osobních údajů cookies pro účely marketingu, bude prodávající uchovávat osobní údaje, a to IP adresa a údaje o chování kupující v síti internetu za účelem optimalizace reklamních sdělení. Bližší informace jsou uvedeny v souhlasu s povolením cookies na webové stránce prodávajícího.
 5. Prodávající informuje kupujícího, že může prodávajícího (resp. Správce osobních údajů) požádat o opravu osobních údajů a jejich doplnění, omezení zpracování osobních a vymazání osobních údajů. Dále má též kupující právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost osobních údajů. V případě, že kupující souhlasil se zpracováním osobních údajů na základě dobrovolného souhlasu za účelem zasílání marketingových sdělení a zpracováním osobních údajů cookies, má kupující právo odvolat kdykoli tento svůj souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování daného osobního údaje založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
 6. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Prodávající informuje, že osobní údaje bez souhlasu kupujícího předává zejména za účelem plnění smlouvy spedičním partnerům dopravující zboží a orgánům státu na základě zákonné povinnosti či rozhodnutí státního orgánu.
 7. Kupující je oprávněn se dotázat jak a kdy bylo s jeho osobními údaji nakládáno.
 8. Prodávající informuje kupujícího, že dozorovým orgánem, pokud se týká nakládání s osobními údaji je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz . V případě, že je kupující přesvědčen o poškození jeho práv v souvislosti porušením právních předpisů upravujících nakládání s osobními údaji, může podat stížnost dozorovému orgánu.
 9. Prodávající, obchodní společnost R-PASS s. r. o, IČ: 05251150, sídlem Brno, Nové sady 988/2, PSČ: 602 00, je správce osobních údajů, kontaktní údaje
 • Korespondenční adresa R-PASS s. r. o., Vejmluvova 1, 591 02 Žďár nad Sázavou
 • Emailová adresa info@r-pass.cz

Za správce osobních údajů jedná ve věci zpracování osobních údajů zástupce David Krčál


SERVISNÍ PODMÍNKY - servis IT

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
DEFINICE POJMŮ
SMLOUVA O DÍLO
PRÁVA Z VADNÉHO DÍLA A ZÁRUKA
DALŠÍ USTANOVENÍ
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ


R-PASS s. r. o. 
Sídlo: Nové Sady 988/2, 602 00 Brno
Partnerské místo č.1: Ynos spol. s.r.o., náměstí Republiky 63/16, 59101 Žďár nad Sázavou
Partnerské místo č.2: COCON tonery - Bc. Milan Žaba, Střelničná 1660, 182 00 Praha 8
Partnerské místo č.3: Fotky z mobilu - Sargopa s.r.o., Milady Horákové 28, 602 00 Brno
Partnerské místo č.4: Textil koberce Hlinsko, Wilsonova 881, 539 01 Hlinsko
Provoz firmy č.1: R-PASS s.r.o., Vejmluvova 1, 591 02 Žďár nad Sázavou

IČ: 05251150. DIČ: CZ05251150
zapsaná u Krajského soudu v Brně, spisová značka C94318

(dále též prodávající a zhotovitel s webovým rozhraním www.r-pass.cz )


 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti a případné další právní vztahy smluvních stran vznikajících v souvislosti nebo na základě smlouvy o dílo nebo kupní smlouvy uzavřené v provozovně prodejce nebo distančně, např. prostřednictvím internetového portálu, který je provozován na www.r-pass.cz a www.servisnotebookuzdar.cz mezi prodávajícím či zhotovitelem, tj. R-PASS s. r. o., Sídlo: Nové Sady 988/2, 602 00 Brno, Partnerské místo č.1: Ynos spol. s.r.o., náměstí Republiky 63/16, 59101 Žďár nad Sázavou, Partnerské místo č.2: COCON tonery - Bc. Milan Žaba, Střelničná 1660, 182 00 Praha 8, Partnerské místo č.3: Fotky z mobilu - Sargopa s.r.o., Milady Horákové 28, 602 00 Brno, Provoz firmy č.1: R-PASS s.r.o., Vejmluvova 1, 591 02 Žďár nad Sázavou, IČ: 05251150. DIČ: CZ05251150, zapsaná u Krajského soudu v Brně, spisová značka C94318 a kupujícím nebo objednatelem, tj. jinou fyzickou či právnickou osobou. 

 1. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání uzavírání smluv o dílo a kupních smluv uzavřených distančním způsobem, např. skrze webových stránek prodejce umístěných na výše uvedené adrese r-pass.cz a s tím související právní vztahy.
 2. Ustanovení odchylná od ustanovení uvedených v obchodních podmínkách lze sjednávat v kupní smlouvě a smlouvě o dílo. Tyto odchylná ustanovení mají přednost před těmito Obchodními podmínkami.
 3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a smlouvy o dílo.
 4. Zhotovitel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit či doplňovat. Změnami či doplňky nejsou dotčena práva a povinnosti, které vznikly před účinností těchto změn, příp. doplňků obchodních podmínek. 


DEFINICE POJMŮ

 1. Občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění. Zákonem o ochraně spotřebitele se rozumí zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění.
 2. Prodávajícím a zhotovitelem se rozumí R-PASS s. r. o.,Sídlo: Nové Sady 988/2, 602 00, IČ: 05251150, DIČ: CZ05251150, ve smyslu § 2079 občanského zákoníku.
 3. Kupujícím – spotřebitel se rozumí fyzická osoba, která s prodávajícím uzavírá kupní smlouvu ve smyslu § 2079 občanského zákoníku.
 4. Kupující – podnikatel se rozumí fyzická nebo právnické osoba, která s prodávajícím uzavírá kupní smlouvu ve smyslu § 2079 občanského zákoníku.
 5. Objednatelem se rozumí fyzická či právnické osoba, která se zhotovitelem uzavírá smlouvu o dílo ve smyslu § 2586 občanského zákoníku.
 6. Podnikatelem se rozumí fyzická či právnická osoba ve smyslu § 420 občanského zákoníku.
 7. Zákazníkem se rozumí kupující, objednatel, spotřebitel a podnikatel.
 8. Webovým rozhraním se rozumí webový portál provozovaný na r-pass.cz

SMLOUVA O DÍLO

 1. Objednatel si může objednat opravu počítače, notebooku či jiné elektroniky a servis softwarového vybavení, nabízí-li takovou službu zhotovitel.
 2. Objednání může objednatel provést přímo na kterékoliv pobočce zhotovitele v rámci její otevírací doby, nebo vyplněného formuláře na webovém portále r-pass.cz 
 3. Zhotovitel se po potvrzení objednávky zavazuje prohlédnout a diagnostikovat výrobek, určit zda je (oprava) provedení díla možné, vystavit objednateli cenovou nabídku, po elektronickém schválení opravu provést dle dohodnutých cenových podmínek. Cena obsahuje cenu náhradních dílů, nových komponent, práce, o jejichž ceně stanovené odhadem bude objednatel informován. Dojde-li ke změně ceny náhradních dílů nebo nových komponent určené odhadem o více než 10% je zhotovitel povinen objednatele o této skutečnosti informovat.
 4. Objednatel nadále souhlasí, že pokud se po provedené opravě vyskytne skrytá závada výrobku, která při vstupní diagnostice nemůže být diagnostikována z důvodu nefunkčního zařízení, pokud objednatel zamítne další cenovou nabídku na skrytou vady, je i tak povinen uhradit první opravenou závadu, která byla provedena.
 5. Objednatel se zavazuje, že pokud odsouhlasí cenovou nabídku servisní zakázky, ke které je nutné objednat náhradní díl je povinen akceptovat dodání náhradní dílu. Zhotovitel neručí za dodání náhradní dílu. V případě dodání (doobjednání) náhradního dílu, které prodlouží délku objednané opravy o více než 8 týdnů od data schválení opravy lze objednávku stornovat, pouze za vyúčtování ceny náhradní dílů a provedené práce na stranu objednatele.
 6. Objednatel se zavazuje za provedení díla zaplatit předem stanovenou částku. 
 7. Zhotovitel upozorňuje, že z důvodu nemožné opravy zařízení, může být i částečně fungující výrobek vrácen zcela nefunkční, zejména z důvodů projevu vadné základní desky či jiných dílů a následně její nemožné opravy. 
 8. V případě osobního převzetí věci, která je předmětem smlouvy o dílo, je objednatel, či osoba jím pověřená, si vyžádat ozkoušení věci ve vlastním zájmu. Na případné mechanické poškození, které se mohlo stát při přepravě, nenese zhotovitel odpovědnost.
 9. Objednal je povinný převzít si opravenou i nepravenou věc zpět do 30 dní od vystavení cenové nabídky nebo výzvy k opravenému i neopravenému zařízení. V případě, že tak objednatel neučiní, je zhotovitel povinný uskladnit zařízení ve skladě po dobu jednoho kalendářního roku, za výši skladného 50Kč za jeden kalendářní den. Skladné je účtováno k přihlédnutí typu zařízení a výše nutného pojištění podle rámcového pojištění zhotovitele. Pokud si objednatel nepřevezme zařízení do jednoho kalendářního roku a 30 kalendářních dní, může zhotovitel vystavit doklad o ekologické likvidaci, a zařízení ekologicky likvidovat v souladu s platnými zákonnými normami.

                DOPRAVA

 1. Zhotovitel upozorňuje, že objednatel si nese zodpovědnost za zabalení zboží, zasílá-li ho zhotoviteli. V případě rozbití výrobku doručovatelem, kterého si vybral objednatel, nenese zhotovitel žádnou odpovědnost.
 2. V případě využití sběrného balíku, tzn. objednání přepravy zhotovitelem, má objednatel povinnost zboží řádně zabalit, aby odpovídalo normám a doporučením přepravní společnosti DPD nebo GEIS. V případě poškození balíku při plánované dopravě ze strany zhotovitele, je zhotovitel nápomocen k řešení případné reklamace. Avšak nenese za výsledné reklamační řízení přepravní společnosti odpovědnost.

               CENY A PLATBA

 1. Ceny, které zhotovitel nabízí objednateli prostřednictvím cenových nabídek na internetových platformách, telefonicky, ústně, písemně či elektronicky jsou vždy včetně DPH a dalších zákonných poplatků.
 2. Platba je stanovena dle vystaveného daňového dokladu. Objednatel s daňovým dokladem je vázán dodržovat datum splatnosti. V případě nedodržování je zhotovitel oprávněn přejít na splatnost hotově či na dobírku.

 PRÁVA Z VADNÉHO DÍLA A ZÁRUKA

 1. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Má-li dílo vadu při předání, zakládá to povinnost zhotovitele z vadného plnění. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vadu díla bez zbytečného odkladu. Nastane tak zadáním zařízení do servisního systému za pomocí obsluhy a vyplní náležitosti, včetně čísla předchozí opravy a důkladného popisu závady.
 2. Práva a povinnosti smluvních stran plynoucích z vadného plnění, v případě, že objednatelem je podnikatel, se řídí příslušnými právními ustanoveními tj. zejména § 2615 a násl. občanského zákoníku. V případě porušení smlouvy má podnikatel práva vyplývající z občanského zákoníku. Mezi tyto práva patří oprava, výměna, přiměřená sleva z ceny díla, a není-li možné ani jedno z těchto, pak odstoupení od smlouvy.
 3. Prodávající odpovídá Kupujícímu – spotřebiteli - podnikateli za to, že prodávaná věc je ve shodě se smlouvou o dílo, zejména, že je bez vad. Shodou se smlouvou o dílo se rozumí, že dílo jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, že odpovídá požadavkům právních předpisů.
 4. V případě, že věc při převzetí díla spotřebitelem není dílo ve shodě se smlouvou (dále jen „rozpor se smlouvou o dílo“), má spotřebitel právo na to, aby zhotovitel bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího smlouvě o dílo, a to podle požadavku spotřebitele buď opravou věci; není-li takový postup možný, může spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo odstoupení od smlouvy.
 5. Zhotovitel nenese odpovědnost za vadu díla, postupoval-li dle pokynů objednatele, i když na nevhodnost postupu či materiálu objednatele upozornil a dále upozornil-li objednatele, že provedené dílo (oprava věci) nemusí mít požadovaný výsledek.
 6. Reklamaci včetně odstranění vady R-PASS s. r. o. vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace od objednatele, kupujícího spotřebitele. Pro kupujícího podnikatele nebo objednatele v pozici podnikatele (platné IČ) je základní lhůta na vyřízení reklamace prodloužena na 60 dnů. Vzhledem ke specifickému servisnímu zásahu, dodaných komponent a náhradních dílů, je tato reklamační lhůta vymezena v delších časovém horizontu. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. 
 7. Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla se Kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace, ledaže k poškození dojde při obvyklém používání. Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí produktu a nijak neomezují právo zákazníka zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno. Ochranná pečeť je na zařízení z důvodu opravy jednotlivých komponent, na které je záruka poskytnuta pouze v případě neporušení ochranné pečetě.
 8. Zhotovitel poskytuje objednateli, který je podnikatel záruku, níže rozepsanou dle ceníku zhotovitele:

24 MĚSÍCŮ
Výměna klávesnice, Výměna LCD, Výměna digitizéru, Výměna HDD, Výměna baterie, Výměna LVDS kabelu, Výměna mechaniky, Výměna pantů, Výměna LVDS kabelu, Výměna chlazení, Výměna reproduktorů, Výměny webkamery, Výměna vany, palmrestu + touchpadu a jiných plastových dílů zařízení a jiné opravy individuálně naceněné.

12 MĚSÍCŮ
Výměna grafického čipu, Výměna severního a jižního mostu, Výměna APU jednotky, Výměna RAM, Výměna HDD flex, Licence, Grafický modul a jiné opravy individuálně naceněné.

6 MĚSÍCŮ
Oprava elektroniky ZD, Oprava podsvitu LCD, Oprava LVDS kabelu, Oprava a spasování pantů, Servis ventilace, Výměna a oprava konektorů a periferií, Instalace OS, Oprava touchpadu, Oprava zvukového čipu, Výměna LAN a jiné opravy individuálně naceněné.

DALŠÍ USTANOVENÍ KE SMLOUVĚ O DÍLO
Zhotovitel upozorňuje objednatele, že je povinen si zálohovat obsah nosičů datové paměti, neboť při provádění díla může dojít ke změně nastavení a smazání obsahu paměti.

Zhotovitel upozorňuje objednatele, že oprava výrobku (provedení díla)  nemusí pomoci odstranit závadu, byla-li objednatelem či zhotovitelem přes veškerou odbornou péči nesprávně diagnostikována.


SERVISNÍ PODMÍNKY – REPASE BATERIÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
DEFINICE POJMŮ
SMLOUVA O DÍLO – doprava, cena a platba
PRÁVA Z VADNÉHO DÍLA A ZÁRUKA
DALŠÍ USTANOVENÍ

R-PASS s. r. o. 
Sídlo: Nové Sady 988/2, 602 00 Brno
PROVOZOVNA: VEJMLUVOVA 377/1, 591 02 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
IČ: 05251150. DIČ: CZ05251150
zapsaná u Krajského soudu v Brně, spisová značka C94318

(dále též prodávající a zhotovitel s webovým rozhraním www.r-pass.cz )ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti a případné další právní vztahy smluvních stran vznikajících v souvislosti nebo na základě smlouvy o dílo nebo kupní smlouvy uzavřené v provozovně prodejce nebo distančně, např. prostřednictvím internetového portálu, který je provozován na www.r-pass.cz mezi prodávajícím či zhotovitelem, tj. R-PASS s. r. o., Sídlo: Nové Sady 988/2, 602 00 Brno, Provoz firmy č.1: R-PASS s.r.o., Vejmluvova 1, 591 02 Žďár nad Sázavou, IČ: 05251150. DIČ: CZ05251150, zapsaná u Krajského soudu v Brně, spisová značka C94318 a kupujícím nebo objednatelem, tj. jinou fyzickou či právnickou osobou. 

 1. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání uzavírání smluv o dílo a kupních smluv uzavřených distančním způsobem, např. skrze webové stránky, emailem, telefonicky, se zhotovitelem na výše uvedené adrese r-pass.cz a s tím související právní vztahy.
 2. Ustanovení odchylná od ustanovení uvedených v obchodních podmínkách lze sjednávat v kupní smlouvě a smlouvě o dílo. Tyto odchylná ustanovení mají přednost před těmito Obchodními podmínkami.
 3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a smlouvy o dílo.
 4. Zhotovitel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit či doplňovat. Změnami či doplňky nejsou dotčena práva a povinnosti, které vznikly před účinností těchto změn, příp. doplňků obchodních podmínek. 


DEFINICE POJMŮ

 1. Občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění. Zákonem o ochraně spotřebitele se rozumí zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění.
 2. Prodávajícím a zhotovitelem se rozumí R-PASS s. r. o.,Sídlo: Nové Sady 988/2, 602 00, IČ: 05251150, DIČ: CZ05251150, ve smyslu § 2079 občanského zákoníku.
 3. Kupujícím – spotřebitel se rozumí fyzická osoba, která s prodávajícím uzavírá kupní smlouvu ve smyslu § 2079 občanského zákoníku.
 4. Kupující – podnikatel se rozumí fyzická nebo právnické osoba, která s prodávajícím uzavírá kupní smlouvu ve smyslu § 2079 občanského zákoníku.
 5. Objednatelem se rozumí fyzická či právnické osoba, která se zhotovitelem uzavírá smlouvu o dílo ve smyslu § 2586 občanského zákoníku.
 6. Podnikatelem se rozumí fyzická či právnická osoba ve smyslu § 420 občanského zákoníku.
 7. Zákazníkem se rozumí kupující, objednatel, spotřebitel a podnikatel.
 8. Webovým rozhraním se rozumí webový portál provozovaný na r-pass.cz nebo emailové adresy zhotovitele.

SMLOUVA O DÍLO

 1. Objednatel si může objednat opravu nebo repasi baterie.
 2. Objednání může objednatel provést přímo pobočce zhotovitele v rámci její otevírací doby, nebo vyplněného formuláře na webovém portále r-pass.cz 
 3. Zhotovitel se po potvrzení objednávky zavazuje prohlédnout a diagnostikovat výrobek, určit zda je (oprava nebo repase) provedení díla možné, vystavit objednateli cenovou nabídku, po elektronickém schválení (emailem nebo SMS zprávou) opravu provést dle dohodnutých cenových podmínek. Cena obsahuje cenu náhradních dílů, nových komponent, práce, o jejichž ceně stanovené odhadem bude objednatel informován. Dojde-li ke změně ceny náhradních dílů nebo nových komponent určené odhadem o více než 10% je zhotovitel povinen objednatele o této skutečnosti informovat. Písemně mu předložit novou cenovou nabídku.
 4. Objednatel nadále souhlasí, že pokud akceptuje cenovou nabídku zhotovitele, který při provedení opravy objeví skrytou závadu výrobku, která při vstupní diagnostice nemůže být diagnostikována. Důvodem může být plně i částečně nefunkční zařízení, technické složitosti, kdy je nutné dané zařízení prvně rozebrat nebo provést testovací měření, pokud objednatel zamítne další cenovou nabídku na skrytou vadu, je i tak povinen uhradit náklady na diagnostiku, tj. práce technika ve výši 75% z původní schválené ceny.
 5. Termín provedení práce je objednateli sdělen vždy v cenové nabídce, tento termín lze považovat pouze za orientační. Do konečného termínu mohou zasáhnout ostatní vlivy, které termín dokončení mohou prodloužit.
 6. Objednatel se zavazuje, že pokud odsouhlasí cenovou nabídku servisní zakázky, ke které je nutné objednat náhradní díl je povinen akceptovat dodání náhradní dílu. Zhotovitel neručí za dodání náhradní dílu. V případě dodání (doobjednání) náhradního dílu, které prodlouží délku objednané opravy, o více než 8 týdnů od data schválení opravy lze objednávku stornovat, pouze za vyúčtování ceny náhradní dílů a provedené práce na stranu objednatele.
 7. Objednatel se zavazuje za provedení díla zaplatit předem stanovenou částku. 
 8. Zhotovitel upozorňuje, že z důvodu nemožné opravy zařízení, může být i částečně fungující výrobek vrácen zcela nefunkční, zejména z důvodů projevu vadné řídící jednotky, změny stavu článků či jiných dílů a následně její nemožné opravy. 
 9. V případě osobního převzetí věci, která je předmětem smlouvy o dílo, je objednatel, či osoba jím pověřená, si vyžádat ozkoušení věci ve vlastním zájmu. Na případné mechanické poškození, které se mohlo stát při přepravě, nenese zhotovitel odpovědnost.

DOPRAVA

 1. Zhotovitel upozorňuje, že objednatel si nese zodpovědnost za zabalení zboží, zasílá-li ho zhotoviteli. V případě rozbití výrobku doručovatelem, kterého si vybral objednatel, nenese zhotovitel žádnou odpovědnost.
 2. V případě využití sběrného balíku, tzn. objednání přepravy zhotovitelem, má objednatel povinnost zboží řádně zabalit, aby odpovídalo normám a doporučením přepravní společnosti. V případě poškození balíku při plánované dopravě ze strany zhotovitele, je zhotovitel nápomocen k řešení případné reklamace. Avšak nenese za výsledné reklamační řízení přepravní společnosti odpovědnost.

Sběrný balík

125Kč vč. DPH

Rozvozový balík

125Kč vč. DPH

Dobírka

40Kč vč. DPH

Osobní předání a vyzvednutí na prodejně

zdarma

CENY A PLATBA

 1. Ceny, které zhotovitel nabízí objednateli prostřednictvím cenových nabídek na internetových platformách, telefonicky, ústně, písemně či elektronicky jsou vždy včetně DPH a dalších zákonných poplatků.
 2. Platba je stanovena dle vystaveného daňového dokladu. Objednatel s daňovým dokladem je vázán dodržovat datum splatnosti. V případě nedodržování je zhotovitel oprávněn přejít na splatnost hotově či na dobírku.

 PRÁVA Z VADNÉHO DÍLA A ZÁRUKA

 1. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Má-li dílo vadu při předání, zakládá to povinnost zhotovitele z vadného plnění. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vadu díla bez zbytečného odkladu. Nastane tak zadáním zařízení do servisního systému za pomocí obsluhy a vyplní náležitosti, včetně čísla předchozí opravy a důkladného popisu závady.
 2. Práva a povinnosti smluvních stran plynoucích z vadného plnění, v případě, že objednatelem je podnikatel, se řídí příslušnými právními ustanoveními tj. zejména § 2615 a násl. občanského zákoníku. V případě porušení smlouvy má podnikatel práva vyplývající z občanského zákoníku. Mezi tyto práva patří oprava, výměna, přiměřená sleva z ceny díla, a není-li možné ani jedno z těchto, pak odstoupení od smlouvy.
 3. Prodávající odpovídá Kupujícímu – spotřebiteli - podnikateli za to, že opravovaná věc je ve shodě se smlouvou o dílo, zejména, že je bez vad. Shodou se smlouvou o dílo se rozumí, že dílo jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, že odpovídá požadavkům právních předpisů.
 4. V případě, že věc při převzetí díla spotřebitelem není dílo ve shodě se smlouvou (dále jen „rozpor se smlouvou o dílo“), má spotřebitel právo na to, aby zhotovitel bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího smlouvě o dílo, a to podle požadavku spotřebitele buď opravou věci; není-li takový postup možný, může spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo odstoupení od smlouvy.
 5. Zhotovitel nenese odpovědnost za vadu díla, postupoval-li dle pokynů objednatele, i když na nevhodnost postupu či materiálu objednatele upozornil a dále upozornil-li objednatele, že provedené dílo (oprava věci) nemusí mít požadovaný výsledek.
 6. Reklamaci včetně odstranění vady R-PASS s. r. o. vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace od objednatele, kupujícího spotřebitele. Pro kupujícího podnikatele nebo objednatele v pozici podnikatele (platné IČ) je základní lhůta na vyřízení reklamace prodloužena na 60 dnů. Vzhledem ke specifickému servisnímu zásahu, dodaných komponent a náhradních dílů, je tato reklamační lhůta vymezena v delším časovém horizontu. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. 
 7. Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla se Kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace, ledaže k poškození dojde při obvyklém používání. Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí produktu a nijak neomezují právo zákazníka zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno. Ochranná pečeť je na zařízení z důvodu opravy jednotlivých komponent, na které je záruka poskytnuta pouze v případě neporušení ochranné pečetě.
 8. Nedodáním opraveného nebo repasovaného zařízení k reklamaci ihned poté, co zákazník objeví závadu, se vystavuje riziku, že zařízení se může výrazně více poškodit dalším užíváním. Následným reklamačním řízením může být ustanoveno, že výrazné poškození reklamovaného zařízení způsobil právě objednatel, tím že zařízení dále užíval. Reklamace tak nemusí být uznána v plném rozsahu, zda vůbec.
 9. Zhotovitel poskytuje objednateli, níže rozepsanou záruku:

24 MĚSÍCŮ
Záruka na sestavení baterie, výrobní vady článků a zapojení původní i nové BMS jednotky. V případě použití původní BMS – řídící jednotky, se nevztahuje záruka na funkčnost tohoto původního dílu.

6 MĚSÍCŮ
Záruka na životnost komponentů zařízení, zpravidla článků baterií. Životnost zařízení výrazně ovlivňuje zátěžové používání baterie, ježděný terén, váha jezdce nebo správné nabíjení a skladování baterie, zejména v zimních měsících.

DALŠÍ USTANOVENÍ KE SMLOUVĚ O DÍLO

Zhotovitel upozorňuje objednatele, že oprava výrobku (provedení díla)  nemusí pomoci odstranit závadu, byla-li objednatelem či zhotovitelem přes veškerou odbornou péči nesprávně diagnostikována.OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

 1. Ochrana osobních údajů zákazníka, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v účinném znění.
 2. Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 3. Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a smlouvy o dílo, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení zákazníkovi.
 4. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 5. Zpracováním osobních údajů zákazníka může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu zákazníka předávány třetím osobám.
 6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 7. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 8. V případě, že by se zákazník domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 10.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost zákazníka podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má zákazník právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

 1. Požádá-li zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují textovou formu.

 Ve Žďáře nad Sázavou dne 21. září 2020