Provozní podmínky soutěže

Podmínky soutěže

PRAVIDLA SOUTĚŽE - „Soutěž o tričko "repas není trapas" a kryt na telefon od case.mates.“ 
na stránce („instagram.com/r_passcz“)

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

Pořadatel soutěže: R-pass s.r.o. Nové sady 988/2 Brno 602 00 (dále jen „Pořadatel“)

2. NÁZEV SOUTĚŽE 

Soutěž Repas není trapas (dále jen Soutěž).

3. SOUTĚŽ

Soutěž probíhá na Instagramu https://www.instagram.com/r_passcz/

Soutěžící se zapojí do soutěže o výhry tak, že budou v rámci jednoho soutěžního kola správně reagovat na soutěžní instagramový příspěvek podle konkrétního soutěžního zadání zveřejněného na počátku soutěžního kola v instagramovém postu pořadatele. 

Přesná doba trvání soutěže je od 27. 5. 2022 11:00 do 3.6. 2022 12:00. Doba trvání je vymezena pořadatelem v jejím vyhlášení. Nejpozději 6.6. 2022 budou vyhlášeni výherci, kteří splnili podmínky na https://www.instagram.com/r_passcz.

4. ÚČAST V SOUTĚŽI

1. Účastníkem Soutěže může být pouze fyzická osoba starší 15 let s poštovní adresou v České republice, která je registrována na sociální síti Instagram (www.instagram.com), má po celou dobu soutěže aktivní svůj instagramový účet.

2. Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele, osoby těmto osobám blízké ve smyslu § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a dále jakékoli další osoby, které se svou činností na této Soutěži podílejí.

Podmínkou účasti v soutěžích není zakoupení zboží nebo služeb pořadatele. 

3. Soutěže se nemohou účastnit osoby, které nesouhlasí s těmito Pravidly soutěže.

5. VÝBĚR VÝHERCE A CENY

Účastník (dále jen Výherce), který splní body uvedené v kapitole 4 a současně bude vybrán na základě náhodného výběru, v této soutěži vyhrává cenu.

Hlavní ceny jsou: 

  1. Vylosovaný získá tričko "repas není trapas" ve velikosti, kterou sám výherce uvede + kryt na telefon s potiskem z e-shopu case-mates.cz.
  2. Vylosovaný získá tričko "repas není trapas" ve velikosti, kterou sám výherce uvede
  3. Vylosovaný získá kryt na telefon s potiskem z e-shopu case-mates.cz 

6. OZNÁMENÍ A PŘEDÁNÍ VÝHRY

1. Pro oznámení výher jednotlivým výhercům jsou vždy užity kontaktní údaje zpřístupněné účastníky na jejich instagramovém profilu.

2. Výherci budou vyhlášeni na instagramovém profilu @r_passcz a @case.mates ve tvaru označení instagramového jména. Následně budou vyzváni Pořadatelem, aby jej do 5 dnů kontaktovali formou soukromé zprávy na profilu @r_passcz s uvedením adresy, na kterou lze výhru zaslat. Nebudou-li Výherci do 5 dnů po vyhlášení výsledků reagovat, jejich výhra bez náhrady propadá Pořadateli.

3. Výhry není možné vymáhat soudní cestou.

4. Výhry není možno nárokovat v alternativní podobě.

5. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit uvedené výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže.

6. Pořadatel/Organizátor má 30 kalendářních dnů na rozeslání výhry od doručení kompletních údajů pro doručení výhry Výhercem dle specifikace v pravidlech soutěže.

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Účastí v Soutěži uděluje Soutěžící svůj souhlas Pořadateli, který je v případě pořádání této soutěže i správcem údajů, se zpracováním osobních údajů definovanému v tomto dokumentu, který ošetřuje PRAVIDLA SOUTĚŽE.

2. Osobní údaje Soutěžícího v rozsahu jméno, příjmení, profilová fotografie, u výherce poté emailová adresa, telefonní číslo a adresa pro doručování budou zpracovány Pořadatelem, a to pro účely účasti Soutěžícího v soutěži a předání výhry výhercům soutěže. Zpracování osobních údajů bude trvat po dobu trvání soutěže, respektive v případě výherců, do předání výhry výhercům. Data budou vymazána do 2 měsíců od ukončení soutěže. 

8. Další důležité podmínky Soutěže

1. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel, který je odpovědným provozovatelem této akce.  

2. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů bez náhrady Soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit, či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na uvedené webové stránce, kde jsou tak k dispozici platná a úplná pravidla vztahující se ke konkrétní Soutěži specifikované tímto dokumentem. Účinnost provedené změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.

3. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této Soutěže dle vlastního uvážení a bez sdělení důvodu.

4. Pořadatel Soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v Soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce spojené se Soutěží.

5. Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoli škody způsobené v souvislosti s nesprávným užíváním výher.

6. Ze soutěží jsou zásadně vyloučeny jakékoliv příspěvky, které jsou dle výlučného posouzení Pořadatele protizákonné, nemravné, neslušné, zachycující protizákonné, riskantní či jakkoliv neodpovědné jednání účastníků či jiných osob.  Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit Soutěžícího, jehož chování či facebookový profil odporuje pravidlům sociální sítě Facebook. V případě zjištění tohoto porušení, či v případě podezření bude takový účet nahlášen jako podvodný a případné vydání výhry bude pozastaveno až do vyjádření správce či odpovědného pracovníka společnosti Facebook. Pořadatel upozorňuje Soutěžící, aby při zveřejňování svých příspěvků neporušovali zákony, neriskovali případné právní postihy a chovali se zodpovědně, slušně a zdvořile. Pořadatel je kdykoliv oprávněn kontrolovat a následně nepřipustit do soutěže anebo vyřadit ze soutěže účastníky s příspěvkem, který dle jeho rozhodnutí bude z jakéhokoliv výše uvedeného i jiného důvodu nevhodný, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí. To platí i o příspěvcích technicky pro soutěž nepoužitelných. 

7. Pořadatel soutěže neodpovídá za funkčnost aplikace Instagram, doručení zpráv či výher. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na soutěžních facebookových stránkách, kde budou k dispozici platná a úplná pravidla. Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Instagram. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace Pořadateli soutěže a nikoliv elektronické sociální síti Instagram. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně aplikace musí být směřovány Pořadateli, nikoliv Instagramu. 

9. Závěrečná ustanovení

1. Tyto Soutěžní podmínky jsou platné ode dne 27.5.2022.